۹۶/۵/۶

جمعه

 • بیست و چهار چشم
  1954 ژاپن
  Twenty-Four Eyes
 • هشت میلیمتری
  2011 آمریکا
  Super 8
  Dir: J.J. Abrams
 • اینو تحلیل کن
  1999 آمریکا
  Analyze This
  Dir:Harold Ramis
 • IQ سینما
 • ویل هانتینگ نابغه
  1997 آمریکا
  Good Will Hunting
 • به من میگن هیچکس
  1973 ایتالیا
  My Name Is Nobody
  Dir:Sergio Leon
 • سینما و دوبله
 • پنج بچه و شنی
  2004 فرانسه
  Five Children and It
  Dir:John Stephenson
 • روزگاری عشق و خیانت
  1392 ایران
  داود بيدل
 • فیل اسپکتور
  2013 آمریکا
  Phil Spector
 • خوش آمدید
  2007 هند
  Welcome
  Dir:Anees Bazmee
 • سینما و دوبله
 • تحلیلش کن
  2002 آمریکا
  Analyze That
  Dir:Harold Ramis
 • علم سینما
 • حماسه ساز
  2000 آمریکا
  The Legend of Bagger Vance
  Dir:Robert Redford
 • IQ سینما
 • حاشیه اقیانوس آرام
  2013 آمریکا
  Pacific Rim
  Dir:Guillermo del Toro
 

۹۶/۵/۴

چهارشنبه

 • پله سی و نهم
  1978 انگلستان
  The Thirty-Nine Steps
  Dir:Don Sharp
 • مسیر سنگی
  2014 آمریکا
  A Walk Among the Tombstones
  Dir:Scott Frank
 • جزیره گنج 1
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • IQ سینما
 • خبرچین
  2009 آمریکا
  The Informant!
  Dir:Steven Soderbergh
 • پیش به سوی بانک
  1964 فرانسه
  Let's Rob the Bank
  Dir:Jean Girault
 • سینما و دوبله
 • جزیره گنج 1
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • خانه ای در دور دست
  1388 ایران
  کاظم معصومی
 • خبرچین
  2009 آمریکا
  The Informant!
  Dir:Steven Soderbergh
 • خیابان دهم و ولف
  2006 آمریکا
  10th & Wolf
  Dir:Robert Moresco
 • سینما و دوبله
 • جزیره گنج 2
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • علم سینما
 • باران ساز
  آمریکا 1997
  The Rainmaker
  Dir:Francis Ford Coppola
 • IQ سینما
 • هشت میلیمتری
  2011 آمریکا
  Super 8
  Dir: J.J. Abrams

۹۶/۵/۳

سه شنبه

 • پیش به سوی بانک
  1964 فرانسه
  Let's Rob the Bank
  Dir:Jean Girault
 • رکود بزرگ
  2015 آمریکا
  The Big Short
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • IQ سینما
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • دردسر هری
  1955 آمریکا
  The Trouble with Harry
  Dir:Alfred Hitchcock
 • سینما و دوبله
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • وقت بزرگ شدنه
  1392 ایران
  ژرژ هاشم زاده
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • مسیر سنگی
  2014 آمریکا
  A Walk Among the Tombstones
  Dir:Scott Frank
 • سینما و دوبله
 • جزیره گنج 1
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • علم سینما
 • خبرچین
  2009 آمریکا
  The Informant!
  Dir:Steven Soderbergh
 • IQ سینما
 • خیابان دهم و ولف
  2006 آمریکا
  10th & Wolf
  Dir:Robert Moresco

۹۶/۵/۲

دوشنبه

 • دردسر هری
  1955 آمریکا
  The Trouble with Harry
  Dir:Alfred Hitchcock
 • هدف
  2014 کره جنوبی
  The Target
  Dir:Chang
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • IQ سینما
 • اراده قوی
  2010 آمریکا
  True Grit
  Dir:Ethan Coen
 • خوشه های خشم
  1940 آمریکا
  The Grapes of Wrath
  Dir:John Ford
 • سینما و دوبله
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • خانه نشین
  1391 ایران
  کمال مقدم
 • اراده قوی
  2010 آمریکا
  True Grit
  Dir:Ethan Coen
 • رکود بزرگ
  2015 آمریکا
  The Big Short
 • سینما و دوبله
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • علم سینما
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • IQ سینما
 • مسیر سنگی
  2014 آمریکا
  A Walk Among the Tombstones
  Dir:Scott Frank

۹۶/۵/۱

یکشنبه

 • خوشه های خشم
  1940 آمریکا
  The Grapes of Wrath
  Dir:John Ford
 • کینگ کنگ
  2005 آمریکا
  King Kong
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • IQ سینما
 • ما یک باغ وحش
  خریدیم 2011 آمریکا
  We Bought a Zoo
 • شین
  1953 آمریکا
  Shane
  Dir:George Stevens
 • سینما و دوبله
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • انتهای قدرت
  1373 ایران
  كريم آتشی
 • ما یک باغ وحش خریدیم
  2011 آمریکا
  We Bought a Zoo
 • هدف
  2014 کره جنوبی
  The Target
  Dir:Chang
 • سینما و دوبله
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • علم سینما
 • اراده قوی
  2010 آمریکا
  True Grit
  Dir:Ethan Coen
 • IQ سینما
 • رکود بزرگ
  2015 آمریکا
  The Big Short

۹۶/۴/۳۱

شنبه

 • شین
  1953 آمریکا
  Shane
  Dir:George Stevens
 • فیل اسپکتور
  2013 آمریکا
  Phil Spector
 • ماجرای سنت پیر
  2000 فرانسه
  The Widow of Saint-Pierre
  Dir:Patrice Leconte
 • IQ سینما
 • خانواده گرفتار
  2004 آمریکا
  Family Under Siege
 • میستی
  1961 آمریکا
  Misty
 • سینما و دوبله
 • کینگ کنگ
  2005 آمریکا
  King Kong
 • عملیات مهد کودک
  1391 ایران
  فرزاد اژدری
 • خانواده گرفتار
  2004 آمریکا
  Family Under Siege
 • کینگ کنگ
  2005 آمریکا
  King Kong
 • سینما و دوبله
 • در میان ستارگان
  1992 کانادا
  By Way of the Stars
 • علم سینما
 • ما یک باغ وحش خریدیم
  2011 آمریکا
  We Bought a Zoo
 • IQ سینما
 • هدف
  2014 کره جنوبی
  The Target
  Dir:Chang

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00