۹۶/۳/۵

جمعه

 • مردی از لارامی
  1955 آمریکا
  The Man from Laramie
 • وال استریت: پول هرگز نمی خوابد
  2010 آمریکا Wall Street: Money Never Sleeps
  Dir:Oliver Stone
 • ارثیه لوئیزا
  2013 آمریکا
  Wish You Well
 • سینما و دوبله
 • پدران و دختران
  2015 ایتالیا
  Fathers & Daughters
 • دشمنی در اعماق
  1957 آمریکا
  The Enemy Below
 • سینما و دوبله
 • رویاهای آبنباتی
  2011 آمریکا
  Hop
 • رسوایی 2
  1395 ایران/ کارگردان : مسعود ده نمكی
 • احمق و احمقتر 2
  2014 آمریکا
  Dumb and Dumber To
 • ---
 • بهترین ساعات
  2016 آمریکا
  The Finest Hours
 • وزیر
  2016 هندوستان
  Wazir
 • ---
 • کارمند نمونه
  2006 آمریکا
  Employee of the Month
 • سینما و دوبله
 • رابین هود
  2015 فرانسه
  Robin des Bois, la véritable histoire
 

۹۶/۳/۳

چهارشنبه

 • سرقت از برینک
  1978 آمریکا
  The Brink's Job
  Dir : William Friedkin
 • جنگجوی درون
  2006 آمریکا
  Peaceful Warrior
 • بزرگتر از زندگی
  1996 آمریکا
  Larger Than Life
  Dir : Howard Franklin
 • سینما و دوبله
 • خانواده بی نظیر
  2016 ژاپن
  What a Wonderful Family
 • مرگ یک بروکرات
  1966 کوبا
  Death of a Bureaucrat
  Dir : Tomás Gutiérrez Alea
 • سینما و دوبله
 • وال استریت
  1987 آمریکا
  Wall Street
 • روز سوم
  1385 ایران
  محمدحسين لطيفی
 • خانواده بی نظیر
  2016 ژاپن
  What a Wonderful Family
 • ---
 • وال استریت
  1987 آمریکا
  Wall Street
 • بلمی به سوی ساحل
  1364 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • ---
 • ارثیه لوئیزا
  2013 آمریکا
  Wish You Well
 • سینما و دوبله
 • وال استریت: پول هرگز نمی خوابد
  2010 آمریکا Wall Street: Money Never Sleeps
  Dir:Oliver Stone

۹۶/۳/۲

سه شنبه

 • مرگ یک بروکرات
  1966 کوبا
  Death of a Bureaucrat
  Dir : Tomás Gutiérrez Alea
 • فریاد قهرمانان
  2016 هنگ کنگ
  Call of Heroes
 • پولی آنا
  2003 انگلستانPollyanna
  Dir:Sarah Harding
 • سینما و دوبله
 • بزرگتر از زندگی
  1996 آمریکا
  Larger Than Life
  Dir : Howard Franklin
 • ویلا می تازد
  1968 آمریکا Villa Rides
  Dir:Buzz Kulik
 • سینما و دوبله
 • جنگجوی درون
  2006 آمریکا
  Peaceful Warrior
 • سپیده
  1390 ایران
  سیدروح ا... حجازی
 • بزرگتر از زندگی
  1996 آمریکا
  Larger Than Life
  Dir : Howard Franklin
 • ---
 • جنگجوی درون
  2006 آمریکا
  Peaceful Warrior
 • سپیده
  1390 ایران
  سیدروح ا... حجازی
 • ---
 • خانواده بی نظیر
  2016 ژاپن
  What a Wonderful Family
 • سینما و دوبله
 • وال استریت
  1987 آمریکا
  Wall Street

۹۶/۳/۱

دوشنبه

 • ویلا می تازد
  1968 آمریکا Villa Rides
  Dir:Buzz Kulik
 • آدم ربایی
  2011 هلند
  The Heineken Kidnapping
 • خانواده آشپز
  2012 آلمانPommes essen
  Dir:Tina von Traben
 • سینما و دوبله
 • پولی آنا
  2003 انگلستانPollyanna
  Dir:Sarah Harding
 • سر پیکو
  1973 آمریکا Serpico
  Dir:Sidney Lumet
 • سینما و دوبله
 • فریاد قهرمانان
  2016 هنگ کنگ
  Call of Heroes
 • یک تصادف ساده
  1389 ایران
  علیرضا امینی
 • پولی آنا
  2003 انگلستانPollyanna
  Dir:Sarah Harding
 • ---
 • فریاد قهرمانان
  2016 هنگ کنگ
  Call of Heroes
 • یک تصادف ساده
  1389 ایران
  علیرضا امینی
 • ---
 • بزرگتر از زندگی
  1996 آمریکا
  Larger Than Life
  Dir : Howard Franklin
 • سینما و دوبله
 • جنگجوی درون
  2006 آمریکا
  Peaceful Warrior

۹۶/۲/۳۱

یکشنبه

 • سر پیکو
  1973 آمریکا Serpico
  Dir:Sidney Lumet
 • ضربه مغزی
  2015 آمریکا
  Concussion
 • برادران باد
  2015 اتریش
  Brothers of the Wind
 • سینما و دوبله
 • خانواده آشپز
  2012 آلمانPommes essen
  Dir:Tina von Traben
 • راه بزرگ آبی
  1957 ایتالیا The Wide Blue Road
  Dir:Gillo Pontecorvo
 • سینما و دوبله
 • آدم ربایی
  2011 هلند
  The Heineken Kidnapping
 • نان شب
  1394 ایران
  هادی رحیمی خواص
 • خانواده آشپز
  2012 آلمانPommes essen
  Dir:Tina von Traben
 • ---
 • آدم ربایی
  2011 هلند
  The Heineken Kidnapping
 • نان شب
  1394 ایران
  هادی رحیمی خواص
 • ---
 • پولی آنا
  2003 انگلستانPollyanna
  Dir:Sarah Harding
 • سینما و دوبله
 • فریاد قهرمانان
  2016 هنگ کنگ
  Call of Heroes

۹۶/۲/۳۰

شنبه

 • راه بزرگ آبی
  1957 ایتالیا The Wide Blue Road
  Dir:Gillo Pontecorvo
 • شجاعت
  2009 کانادا Courage
  Dir: George Erschbamer
 • هدیه ای برای آقای تومی
  2007 انگلستان
  The Christmas Miracle of Jonathan Toomey
 • سینما و دوبله
 • برادران باد
  2015 اتریش
  Brothers of the Wind
 • چشمان بدون چهره
  1960 فرانسه
  Eyes Without a Face
 • سینما و دوبله
 • ضربه مغزی
  2015 آمریکا
  Concussion
 • بهشت موازی
  1391 ایران
  شاهد احمدلو
 • برادران باد
  2015 اتریش
  Brothers of the Wind
 • ---
 • برادران باد
  2015 اتریش
  Brothers of the Wind
 • بهشت موازی
  1391 ایران
  شاهد احمدلو
 • ---
 • خانواده آشپز
  2012 آلمانPommes essen
  Dir:Tina von Traben
 • سینما و دوبله
 • آدم ربایی
  2011 هلند
  The Heineken Kidnapping

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00